Dokumente - Geskiedenis

Dokumente - Geskiedenis


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ons mense van die Verenigde Nasies het vasbeslote om die volgende geslagte te red van die plaag van oorlog, wat twee keer in ons leeftyd onvoorwaardelike droefheid vir die mensdom gebring het, en
om geloof te herbevestig in fundamentele menseregte, in die waardigheid en waarde van die mens, in die gelyke regte van mans en vroue en van groot en klein nasies, en om omstandighede daar te stel waaronder geregtigheid en respek vir die verpligtinge
voortspruitend uit verdrae en ander bronne van volkereg kan gehandhaaf word en om sosiale vooruitgang en beter lewensstandaarde in groter vryheid te bevorder,

EN VIR HIERDIE EINDE

om verdraagsaamheid te beoefen en in vrede met mekaar saam te leef as goeie bure, en om ons krag te verenig om internasionale vrede en sekuriteit te handhaaf, en om te verseker dat, deur die aanvaarding van beginsels en die instelling van metodes, gewapende geweld nie gebruik word nie, behalwe in die gemeenskaplike belang en om internasionale masjinerie te gebruik vir die bevordering van die ekonomiese en sosiale vooruitgang van alle mense,

MOET BESLUIT OM ONS POGINGE TE KOMBINEER OM HIERDIE DOELWITTE TE VOLTOOI.

Gevolglik het ons onderskeie regerings, deur middel van verteenwoordigers wat in die stad San Francisco byeengekom is, wat hul volle bevoegdhede ten toon gestel het dat hulle in goeie en behoorlike toestand was, ingestem tot die huidige Handves van die Verenigde Nasies en stig hiermee 'n internasionale organisasie bekend as die Verenigde Nasies.

DOEL EN BEGINSELS
ARTIKEL I

Die doel van die Verenigde Nasies is

1. Om internasionale vrede en sekuriteit te handhaaf en daartoe effektiewe kollektiewe maatreëls te tref vir die voorkoming en verwydering van bedreigings vir die vrede, en vir die onderdrukking van aggressiewe dade of ander vredesoortredings, en om deur vreedsame beteken, en in ooreenstemming met die beginsels van geregtigheid en internasionale reg, aanpassing of beslegting van internasionale geskille of situasies wat tot 'n skending van die vrede kan lei;

2. Om vriendskaplike betrekkinge tussen nasies te ontwikkel op grond van respek vir die beginsel van gelyke regte en selfbeskikking van mense, en om ander gepaste maatreëls te tref om universele vrede te versterk;

3. Internasionale samewerking te bewerkstellig in die oplossing van internasionale probleme van ekonomiese, sosiale, kulturele of humanitêre aard, en die bevordering en aanmoediging van respek vir menseregte en vir fundamentele vryhede vir almal sonder onderskeid ten opsigte van ras, geslag, taal of godsdiens; en

4. Om 'n sentrum te wees vir die harmonisering van die optrede van nasies om hierdie gemeenskaplike doelwitte te bereik.

ARTIKEL 2

Die organisasie en sy lede tree volgens die volgende beginsels op volgens die doelstellings in artikel 1.

1. Die organisasie is gebaseer op die beginsel van die soewereine gelykheid van al sy lede.

2. Alle lede, ten einde vir almal die regte en voordele wat uit lidmaatskap voortspruit, te verseker, voldoen te goeder trou aan die verpligtinge wat hulle aangegaan het ooreenkomstig die huidige handves.

3. Alle lede besleg hul internasionale geskille op vreedsame wyse op so 'n manier dat internasionale vrede en veiligheid en geregtigheid nie in gevaar gestel word nie.

4. Alle lede moet in hul internasionale betrekkinge hulle weerhou van die dreigement of die gebruik van geweld teen die territoriale integriteit of politieke onafhanklikheid van enige staat, of op enige ander manier wat in stryd is met die doel van die Verenigde Nasies.

5. Alle lede verleen die Verenigde Nasies alle hulp in enige aksie wat hulle in ooreenstemming met hierdie handves onderneem, en weerhou hulle daarvan om hulp te verleen aan enige staat waarteen die Verenigde Nasies voorkomende of handhawingsmaatreëls tref.

6. Die Organisasie sorg dat state wat nie lid is van die Verenigde Nasies nie, ooreenkomstig hierdie beginsels optree, sover dit nodig is vir die handhawing van internasionale vrede en veiligheid.

7. Niks vervat in hierdie handves sal die Verenigde Nasies magtig om in te gryp in aangeleenthede wat in wese binne die jurisdiksie van enige staat is nie, of van die lede vereis om sodanige aangeleenthede onder skikking ingevolge hierdie handves voor te lê; maar hierdie beginsel benadeel nie die toepassing van handhawingsmaatreëls ingevolge Hoofstuk VII nie.

LIDMAATSKAP
ARTIKEL 3

Die oorspronklike lede van die Verenigde Nasies is die state wat, nadat hulle aan die Verenigde Nasies se Konferensie oor die Internasionale Organisasie in San Francisco deelgeneem het, of voorheen die Verklaring van die Verenigde Nasies van 1 Januarie 1942 onderteken het, die huidige Handves onderteken en dit bekragtig het in ooreenkomstig artikel 110.

ARTIKEL 4

1. Lidmaatskap van die Verenigde Nasies is oop vir alle ander vredeliewende state wat die verpligtinge in hierdie handves aanvaar en na die oordeel van die organisasie in staat is en bereid is om hierdie verpligtinge na te kom.

2. Die toelating van so 'n staat tot lidmaatskap van die Verenigde Nasies sal geskied deur 'n besluit van die Algemene Vergadering op aanbeveling van die Securiy Council.

ARTIKEL 5

'N Lid van die Verenigde Nasies waarteen die Securiy Council voorkomende of handhawende stappe gedoen het, kan geskors word

ARTIKEL 6

'N Lid van die Verenigde Nasies wat die beginsels in hierdie handves aanhoudend oortree het, kan op aanbeveling van die Securiy Council deur die Algemene Vergadering uit die organisasie geskors word.

ORGELE
ARTIKEL 7

1. Daar is 'n Algemene Vergadering, 'n Securiy -raad, 'n Ekonomiese en Sosiale Raad, 'n Trusteeskapsraad, 'n Internasionale Hof van Justisie en 'n Sekretariaat as die belangrikste organe van die Verenigde Nasies ingestel.

2. Die hulporgane wat nodig mag gevind word, kan in ooreenstemming met hierdie handves ingestel word.

ARTIKEL 8

Die Verenigde Nasies stel geen beperkings op die geskiktheid van mans en vroue om in enige hoedanigheid en onder voorwaardes van gelyke deelname aan sy hoof- en byorgane deel te neem nie.

Hoofstuk IV
DIE ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 9

1. Die Algemene Vergadering bestaan ​​uit al die lede van die Verenigde Nasies.

2. Elke lid mag nie meer as vyf verteenwoordigers in die Algemene Vergadering hê nie.

ARTIKEL I 0

Die Algemene Vergadering kan enige vrae of aangeleenthede binne die bestek van hierdie Handves bespreek of wat verband hou met die bevoegdhede en funksies van enige organe waarvoor in hierdie Handves voorsiening gemaak word, en, behalwe soos bepaal in Artikel 12, aanbevelings kan doen aan die Lede van die Verenigde Nasies of die Securiy Council of albei oor sulke vrae of aangeleenthede.

ARTIKEL I I

1. Die Algemene Vergadering kan die algemene beginsels van samewerking in die handhawing van internasionale vrede en veiligheid, insluitend die beginsels rakende ontwapening en die regulering van bewapening, oorweeg en aanbevelings ten opsigte van sodanige beginsels aan die lede of aan die Securiy Council of vir albei.

2. Die Algemene Vergadering kan enige vrae rakende die handhawing van internasionale vrede en sekuriteit bespreek deur enige lid van die Verenigde Nasies, of deur die Securiy Council, of deur 'n staat wat nie 'n lid van die Verenigde Nasies is nie met artikel 3S, paragraaf 2, en, behalwe soos bepaal in artikel 12, aanbevelings kan doen ten opsigte van sodanige vraag aan die staat of

betrokke state of aan die Securiy Council of aan albei. Enige sodanige vraag waaroor aksie nodig is, word voor of na bespreking deur die Algemene Vergadering deur die Algemene Vergadering na die Veiligheidsraad verwys.

3. Die Algemene Vergadering kan die aandag van die Securiy Council vestig op situasies wat internasionale vrede en sekuriteit in gevaar kan stel. .

ARTIKEL I8

1. Elke lid van die Algemene Vergadering het een stem.

2. Besluite van die Algemene Vergadering oor belangrike vrae word geneem deur 'n tweederde meerderheid van die lede wat teenwoordig is en stem. Hierdie vrae sal die volgende insluit: aanbevelings ten opsigte van die handhawing van internasionale vrede en veiligheid, die verkiesing van die nie-permanente lede van die Securiy-raad, die verkiesing van die lede van die Ekonomiese en Sosiale Raad, die verkiesing van lede van die Trusteeskapsraad in ooreenstemming met paragraaf l (c) van artikel 86, die toelating van nuwe lede tot die Verenigde Nasies, die opskorting van die regte en voorregte van lidmaatskap, die skorsing van lede, vrae rakende die werking van die kuratorskapstelsel en begrotingsvrae .

3. Besluite oor ander vrae, insluitend die bepaling van bykomende kategorieë vrae wat deur 'n tweederde meerderheid beslis moet word, word geneem deur 'n meerderheid van die teenwoordige lede wat stem.

ARTIKEL I 9

'N Lid van die Verenigde Nasies wat agterstallig is met die betaling van sy finansiële bydraes aan die Organisasie, mag geen stemme in die Algemene Vergadering hê as die agterstallige bedrag gelyk is aan of die bedrag van die bydraes wat hy daarvoor betaal, oorskry nie.

die voorafgaande twee volle jare. Die Algemene Vergadering kan nietemin 'n lid toelaat om te stem as hy oortuig is dat die betaling nie te wyte is aan toestande buite die beheer van die lid nie. .

DIE VEILIGHEIDSRAAD

ARTIKEL 2 3

1. Die Veiligheidsraad bestaan ​​uit elf lede van die Verenigde Nasies. Die Republiek van China, Francc, die Unie van Sowjet -Sosialistiese Republieke, die Verenigde Koninkryk van Groot -Brittanje en Noord -Ierland en die Verenigde State van Amerika sal permanente lede van die Veiligheidsraad wees. Die Algemene Vergadering verkies ses ander lede van die Verenigde Nasies om nie permanente lede van die Veiligheidsraad te wees nie, met inagneming van die spesiale bydrae in die eerste plek tot die bydrae van lede van die Verenigde Nasies tot die handhawing van internasionale vrede en veiligheid en vir die ander doeleindes van die organisasie, en ook vir billike geografiese verspreiding.

2. Die nie-permanente lede van die Veiligheidsraad word verkies vir 'n tydperk van nvo jaar. In die eerste verkiesing van die nie-permanente lede word drie egter gekies vir 'n termyn van een jaar. 'N Uittredende lid is nie in aanmerking vir onmiddellike herverkiesing nie.

3. Elke lid van die Securiy Council het een verteenwoordiger.

ARTIKEL 24

1. Ten einde vinnige en doeltreffende optrede deur die Verenigde Nasies te verseker, dra sy lede die Securiy Council se primêre verantwoordelikheid vir die handhawing van internasionale vrede en veiligheid, en stem saam dat die Securiy Council namens hulle optree in sy taak. .

2. By die uitvoering van hierdie pligte tree die Veiligheidsraad op volgens die Doele en Beginsels van die Verenigde Nasies. Die spesifieke bevoegdhede wat aan die Securiy Council verleen is vir die nakoming van hierdie pligte, word neergelê in die hoofstukke Vl, Vll, V111 en Xll.

3. Die Securiy -raad lê jaarlikse en, indien nodig, spesiale verslae voor aan die Algemene Vergadering om dit te oorweeg.

ARTIKEL 25

Die Lede van die Verenigde Nasies stem ooreen om die besluite van die Securiy Council in ooreenstemming met hierdie handves te aanvaar en uit te voer.

ARTIKEL 2 6

Om die vestiging en handhawing van internasionale vrede en sekuriteit te bevorder met die minste afwyking van bewapening van die wêreld se menslike en ekonomiese hulpbronne, is die Securiy -raad verantwoordelik vir die formulering met die hulp van die Militêre Personeelkomitee waarna in artikel 47 verwys word, beplan om aan die lede van die Verenigde Nasies voorgelê te word vir die daarstelling van 'n stelsel vir die regulering van bewapening.

ARTIKEL 2 7

1. Elke lid van die Securiy Council het een stem.

2. Besluite van die Securiy Council oor prosedurele aangeleenthede word geneem deur 'n bevestigende stem van sewe lede.

3. Besluite van die Veiligheidsraad oor alle ander aangeleenthede word geneem deur 'n positiewe stemming van sewe lede, insluitend die stemme van die permanente lede; met dien verstande dat 'n party by 'n geskil in besluite ingevolge Hoofstuk Vl, en ingevolge artikel 52, paragraaf 3 hom weerhou van stemme ....

Hoofstuk Vl
PASIFIESE NEDERSETTING VAN
GESKILLE

ARTIKEL 3 3

1. Die partye by enige geskil, die nadeel, waarvan die moontlikheid die handhawing van internasionale vrede en sekuriteit in gevaar kan stel, soek eerstens 'n oplossing deur onderhandeling, ondersoek, bemiddeling, versoening, arbitrasie, geregtelike skikking, gebruik plaaslike agentskappe of reëlings, of ander vreedsame middele van hul eie keuse.

2. Die Veiligheidsraad doen, indien nodig, 'n beroep op die partye om hul geskil op sodanige wyse te besleg.

ARTIKEL 3 4

Die Securiy -raad kan enige geskil of enige situasie wat tot internasionale wrywing kan lei of tot 'n geskil kan lei, ondersoek om te bepaal of die voortbestaan ​​van die geskil of situasie die instandhouding van internasionale vrede en sekuriteit in gevaar kan stel.

ARTIKEL 35

1. Elke lid van die Verenigde Nasies kan enige geskil of situasie van die aard waarna in artikel 34 verwys word, onder die aandag van die Securiy Council of die Algemene Vergadering bring.

2. 'n Staat wat nie 'n lid van die Verenigde Nasies is nie, kan onder die aandag gebring word

van die Securiy -raad of van die Algemene Vergadering enige geskil waartoe dit 'n pary is, as hy vooraf die verpligtinge vir die skikking wat in hierdie Handves vervat is, vir die doeleindes van die geskil aanvaar.

Hoofstuk V11
AKSIE MET BETREKKING TOT
DREIGE VIR DIE VREDE,
BREKE VAN DIE VREDE,
EN AANGAANSE GEDRAG

ARTIKEL 3 9

Die Securiy -raad bepaal die bestaan ​​van enige bedreiging vir die vrede, die skending van die vrede of aggressiewe optrede en maak aanbevelings, of besluit watter maatreëls getref moet word ooreenkomstig artikels 41 en 42 om internasionale vrede te handhaaf of te herstel en veilig.

ARTIKEL 40

Om 'n verergering van die situasie te voorkom, kan die Securiy Council, alvorens die aanbevelings gemaak word of besluit oor die maatreëls in Articie 39, 'n beroep op die betrokke partye doen om sodanige voorlopige maatreëls te tref wat dit nodig of wenslik ag. Sodanige voorlopige maatreëls laat die regte, eise of posisie van die betrokke partye onverlet. Die Veiligheidsraad moet behoorlik rekening hou met die versuim om aan hierdie voorlopige maatreëls te voldoen.

ARTIKEL
41

Die Veiligheidsraad kan besluit watter maatreëls wat die gebruik van gewapende geweld nie behels nie, toegepas moet word om sy besluite uit te voer, en kan 'n beroep op die lede van die Verenigde Nasies doen om sulke maatreëls toe te pas. Dit kan 'n volledige of gedeeltelike onderbreking van ekonomiese betrekkinge insluit

en van spoor-, see-, lug-, pos-, telegrafiese, radio- en ander kommunikasiemiddele en die verbreking van diplomatieke betrekkinge.

ARTIKEL 42

As die Securiy -raad van mening was dat maatreëls in artikel 41 onvoldoende sou wees of onvoldoende blyk te wees, kan dit die lug-, see- of landmagte neem wat nodig is om internasionale vrede en veiligheid te handhaaf of te herstel. Sodanige optrede kan demonstrasies, blokkade en ander operasies deur lug-, see- of landmagte van lede van die Verenigde Nasies insluit.

ARTIKEL 43

1. Alle lede van die Verenigde Nasies, om by te dra tot die handhawing van internasionale vrede en sekuriteit, onderneem om, tydens sy oproep en in ooreenstemming met 'n spesiale ooreenkoms of ooreenkomste, gewapende magte, hulp en fasiliteite, insluitend deurgangsregte, nodig vir die handhawing van internasionale vrede en veiligheid. .

ARTIKEL 51

Niks in die huidige handves sal die inherente reg van individuele of kollektiewe selfverdediging aantas as 'n gewapende aanval op 'n lid van die Verenigde Nasies plaasvind totdat die Securiy Council die nodige maatreëls getref het om internasionale vrede en veiligheid te handhaaf nie. Maatreëls wat deur lede geneem is in die uitoefening van hierdie reg op selfverdediging, word onmiddellik by die Veiligheidsraad aangemeld en het geen invloed op die gesag en verantwoordelikheid van die Securiy Council ingevolge die huidige handves om te eniger tyd die nodige stappe te doen nie. ag dit nodig om internasionale vrede en veiligheid te handhaaf of te herstel.

Hoofstuk VIII
STREEKSREËLINGS

ARTIKEL 52

1. Niks in die huidige handves belet die bestaan ​​van streeksreëlings of -agentskappe vir die hantering van aangeleenthede rakende die handhawing van internasionale vrede en sekuriteit wat geskik is vir streeksoptrede nie, mits sodanige reëlings of agentskappe en hul aktiwiteite in ooreenstemming is met die doelstellings en beginsels van die Verenigde Nasies.

2. Die lede van die Verenigde Nasies wat sodanige reëlings aangaan of sodanige agentskappe aangaan, doen alles in hul vermoë om plaaslike geskille deur middel van sodanige streeksreëlings of deur sodanige streeksagentskappe te besleg voordat hulle dit na die Veiligheidsraad verwys. .

ARTIKEL 54

Die Securiy Council sal te alle tye volledig op hoogte gehou word van aktiwiteite wat onderneem word of in gedagte gehou word onder streekreëlings of deur streeksagentskappe vir die handhawing van internasionale vrede en veiligheid.

Hoofstuk IX
INTERNASIONALE EKONOMIES
EN SOSIALE SAMEWERKING

ARTIKEL
55

Met die oog op die skep van omstandighede van stabiliteit en welsyn wat nodig is vir vreedsame en vriendelike betrekkinge tussen nasies op grond van eerbiediging van die beginsel van gelyke regte en selfbeskikking van mense, sal die Verenigde Nasies die volgende bevorder:

a. hoër lewenstandaarde, volle werk en toestande van ekonomiese en sosiale vooruitgang en ontwikkeling;

b. oplossings van internasionale ekonomiese, sosiale, gesondheids- en verwante probleme; en internasionale kulturele en opvoedkundige samewerking; en

c. universele respek vir en nakoming van menseregte en fundamentele vryhede vir almal sonder onderskeid ten opsigte van ras, geslag, taal of godsdiens. .

Hoofstuk Xl
VERKLARING AANGEWEND
NIE-SELFREGEREND
TERRITEE

ARTIKEL 7
3

Lede van die Verenigde Nasies wat die verantwoordelikheid het of aanvaar vir die administrasie van gebiede waarvan die mense nog nie 'n volle mate van selfregering bereik het nie, erken die beginsel dat die belange van die inwoners van hierdie gebiede uiters belangrik is, en aanvaar as 'n heilige vertroue die verpligting om bevorder die welstand van die inwoners van hierdie gebiede tot die uiterste binne die stelsel van internasionale vrede en veiligheid wat deur die huidige Handves ingestel is, en:

a. om, met die nodige respek vir die kultuur van die betrokke mense, te verseker dat hulle politieke, ekonomiese, sosiale en opvoedkundige vooruitgang, hul regverdige behandeling en hul beskerming teen mishandeling kry;

b. om selfbestuur te ontwikkel, behoorlik rekening te hou met die politieke aspirasies van die mense en om hulle te help met die geleidelike ontwikkeling van hul vrye politieke instellings, in ooreenstemming met die besondere omstandighede van elke gebied en sy volke en hul verskillende stadiums van vooruitgang;

c. om internasionale vrede en veiligheid te bevorder;

d. om konstruktiewe ontwikkelingsmaatreëls te bevorder, navorsing aan te moedig en om met mekaar saam te werk en, wanneer en

waar van toepassing, met gespesialiseerde internasionale liggame met die oog op die praktiese bereiking van die sosiale, ekonomiese en wetenskaplike doeleindes soos uiteengesit in hierdie artikel; en

e. om gereeld vir inligting aan die sekretaris -generaal oor te dra, onderhewig aan die beperking wat sekuriteit en grondwetlike oorwegings vereis, statistiese en ander inligting van tegniese aard met betrekking tot ekonomiese, sosiale en opvoedkundige toestande in die gebiede waarvoor hulle onderskeidelik verantwoordelik is, behalwe daardie gebiede waarop hoofstukke Xll en X111 van toepassing is.

ARTIKEL 74

Lede van die Verenigde Nasies is dit ook eens dat hul beleid ten opsigte van die gebiede waarop hierdie hoofstuk van toepassing is, nie minder nie as met betrekking tot hul metropolitaanse gebiede, gebaseer moet wees op die algemene beginsel van goeie buurmanskap, met inagneming van die belange en die welsyn van die res van die wêreld op sosiale, ekonomiese en kommersiële gebied.

Hoofstuk X11
INTERNASIONALE TRUSTEESKAP
STELSEL

ARTIKEL 75

Die Verenigde Nasies vestig onder sy gesag 'n internasionale trusteeskapstelsel vir die administrasie en toesig van die gebiede wat daarvolgens deur individuele ooreenkomste geplaas kan word. Hierdie gebiede word hierna trustgebiede genoem.

ARTIKEL 76

Die basiese doelwitte van die trusteeskapstelsel, in ooreenstemming met die Doelstellings van

1

die Verenigde Nasies soos uiteengesit in artikel I van hierdie handves, is:

a. om internasionale vrede en veiligheid te bevorder;

b. om die politieke, ekonomiese, sosiale en opvoedkundige vooruitgang van die inwoners van die trustgebiede te bevorder en hul geleidelike ontwikkeling tot selfregering of onafhanklikheid wat gepas is vir die besondere omstandighede van elke gebied en sy mense en die vrylik onderdrukte wense van die betrokke mense, en soos bepaal deur die bepalings van elke trusteeskapsooreenkoms;

c. om respek vir menseregte en vir fundamentele vryhede vir almal aan te moedig sonder onderskeid ten opsigte van ras, geslag, taal of godsdiens, en die erkenning van die onderlinge afhanklikheid van die mense van die wêreld aan te moedig; en

d. om gelyke behandeling in sosiale, ekonomiese en kommersiële aangeleenthede te verseker vir alle lede van die Verenigde Nasies en hul onderdane, en ook gelyke behandeling vir laasgenoemde in die regspleging, sonder om afbreuk te doen aan die bereiking van die voorafgaande doelwitte en, onderhewig aan die bepalings van artikel 80.

ARTIKEL 77

1. Die trusteeskapstelsel is van toepassing op die gebiede in die volgende kategorieë wat daardeur geplaas kan word deur middel van trusteeskapsooreenkomste:

a. gebiede wat nou onder mandaat gehou word

b. gebiede wat as gevolg van die Tweede Wêreldoorlog losgemaak kan word van vyandelike state; en

c. gebiede wat vrywillig onder die stelsel geplaas is deur state wat verantwoordelik is vir hul administrasie.

2. Dit is 'n saak vir latere ooreenkoms oor watter gebiede in die voorgaande kategorieë onder die trusteeskapstelsel geplaas sal word en op watter voorwaardes.

Hoofstuk XIV
DIE INTERNASIONALE HOF
VAN REGVERDIGHEID

ARTIKEL 92

Die Internasionale Hof van Justisie sal die vernaamste geregtelike orgaan van die Verenigde Nasies wees. Dit funksioneer ooreenkomstig die bygevoegde Statuut, wat gebaseer is op die Statuut van die Permanente Hof van Internasionale Geregtigheid en 'n integrale deel van die huidige Handves uitmaak.

ARTIKEL 9 3

1. Alle lede van die Verenigde Nasies is ipso facto -partye by die Statuut van die Internasionale Hof van Justisie.

2. 'n Staat wat nie 'n lid van die Verenigde Nasies is nie, kan 'n party word by die Statuut van die Internasionale Hof van Justisie op voorwaarde wat in elke geval deur die Algemene Vergadering op aanbeveling van die Securiy Council bepaal moet word.

ARTIKEL 94

1. Elke lid van die Verenigde Nasies onderneem om die beslissing van die Internasionale Hof van Justisie na te kom in elk geval waartoe dit 'n pary is.

2. Indien 'n persoon in 'n saak nie sy verpligtinge nakom uit hoofde van 'n uitspraak wat deur die Hof gelewer is nie, kan die ander party 'n beroep op die Raad op Sekerheid doen, wat, indien nodig, aanbevelings kan doen. .

Hoofstuk XV
DIE SEKRETARIAT

ARTIKEL 9 7

Die sekretariaat bestaan ​​uit 'n sekretaris-generaal en personeel wat die organisasie mag vereis. Die sekretaris-generaal word op aanbeveling van die Securiy Council deur die Algemene Vergadering benoem. Hy is die administratiewe hoof van die organisasie.

ARTIKEL 98

Die sekretaris-generaal tree in hierdie hoedanigheid op in alle vergaderings van die Algemene Vergadering, van die Securiy-raad, van die Ekonomiese en Sosiale Raad en van die Trusteeskapsraad, en voer die ander funksies uit wat hierdie organe aan hom toevertrou het. Die sekretaris-generaal maak jaarliks ​​verslag aan die Algemene Vergadering oor die werk van die Organisasie.

ARTIKEL 99

Die sekretaris-generaal kan die aangeleentheid onder die aandag van die Securiy Council bring wat na sy mening die handhawing van internasionale vrede kan bedreig. .

ARTIKEL I 00

1. By die uitvoering van hul pligte moet die sekretaris-generaal en die personeel nie poog om instruksies van enige regering of van enige ander gesag buite die organisasie te ontvang nie. Hulle moet hulle weerhou van enige aksie wat kan reflekteer op hul posisie as internasionale amptenare wat slegs verantwoordelik is vir die Organisasie.

2. Elke lid van die Verenigde Nasies onderneem om die uitsluitlik internasionale karakter van die verantwoordelikhede van die sekretaris-generaal en die personeel te respekteer. .

Hoofstuk XVII
OORGANGSBEVEILIGHEID
REËLINGS

ARTIKEL I 06

In afwagting van die inwerkingtreding van sodanige spesiale ooreenkomste waarna in artikel 43 verwys word

soos die opinie van die Securiy Council hom in staat stel om sy verantwoordelikhede ingevolge artikel 42 uit te oefen, moet die partye by die Viernasie-verklaring, onderteken te Moskou, 30 Oktober 1943 en Frankryk, in ooreenstemming met die bepalings van paragraaf 5 van daardie verklaring, raadpleeg mekaar en, indien nodig, met ander lede van die Verenigde Nasies met die oog op sodanige gesamentlike optrede namens die organisasie wat nodig is vir die handhawing van internasionale vrede en veiligheid.

Hoofstuk XIX
RATIFIKASIE EN HANDTEKENING

ARTIKEL I 10

1. Hierdie handves word deur die ondertekenende state bekragtig in ooreenstemming met hul onderskeie grondwetlike prosesse.

2. Die bekragtigings word by die regering van die Verenigde State van Amerika gedeponeer, wat alle ondertekenende state van elke deposito sowel as die sekretaris-generaal van die organisasie in kennis stel wanneer hy aangestel is.

3. Hierdie handves tree in werking op die deposito van rottefiksies deur die Republiek China, Frankryk, die Unie van Sowjet -Sosialistiese Republieke, die Verenigde Koninkryk van Groot -Brittanje en Noord -Ierland, en die Verenigde State van Amerika, en deur 'n groot deel van die ander ondertekenende state. 'N Protokol van die gedeponeerde bekragtigings word daarop opgestel deur die regering van die Verenigde State van Amerika wat afskrifte daarvan aan alle ondertekenende state meedeel. .

ARTIKEL I I I

Die huidige handves, waarvan die Chinese, Franse, Russiese, Engelse en Spaanse tekste ewe eg is, bly in die argief van die regering gedeponeer

van die Verenigde State van Amerika. Behoorlik gewaarmerkte afskrifte daarvan word deur die regering aan die regerings van die ander ondertekenende state gestuur.

Infaitb wbereof; die verteenwoordigers van die
Regerings van die Verenigde Nasies het die huidige handves onderteken.

Gedoen te San Francisco op die ses en twintigste dag van Junie, duisend negehonderd vyf en veertig.


Kyk die video: Суровый и беспощадный сериал - Ветераны Космических Войск. Новая Лига Смеха 2020


Kommentaar:

 1. Jum

  Sekerlik. Alles hierbo het die waarheid vertel. Ons kan oor hierdie tema kommunikeer.

 2. Denny

  Die grootste aantal punte word bereik.Goeie idee, ek stem saam met jou.

 3. Nabi Ulmalhamsh

  Weet jy wat is vakansie vandag?

 4. Galinthias

  Ek, jammer, maar dit pas my beslis glad nie. Wie anders kan asemhaal?

 5. Blaisdell

  Daarin is iets. Nou is alles duidelik, dankie vir 'n verduideliking.

 6. Tygolkis

  Useful phraseSkryf 'n boodskap